CURRICULUM M&C 2001-09


PUBLICACIONS / PUBLICACIONES /ARTICLES 1967- 2018 (78)
 
 

1. 1967. "ESTUDIO-INFORME. CAN ORIACH, LA PLANADA DEL PINTOR Y TORRENTE DEL CAPELLÁN" (mimeo). Patrocinat per entitats de Can Oriach i subvenció de la Caja de Ahorros de Sabadell. Amb pròleg de Maluquer, J. 92 pàgs.
1 bis. 1967-69. 1967-69. "Dèficit urbanístico del cinturón suburbial de Sabadell" [+] i altres sobre "Estudio Socio-económico" a la Revista de Can Oriach [+]
2. 1970. REVISTA NOVOTÉCNIA. "Localización industrial, polígonos industriales y Administración Pública". Publicación de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. Agrupación de Cataluña, pàgs. 11-17.
3. 1972. "LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID. Análisis estructural básico de la provincia y área metropolitana de Masdrid.Estudios de Arquitectura, Planificación Urbana y Regional (EUR). COPLACO. Madrid. 76 pàgs.
4. 1972. REVISTA "BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS", "Desarrollo regional y localización industrial en España" (amb Angelet, J.), nº 86, Vol. XXVII, pàgs. 449-487.
5. 1972. REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMIA. Instituto de Desarrollo Económico. Recensión del libro "Análisis económico del problema de la vivienda de Santillana, A.", Mayo-Agosto 1972, pàgs, 380-384.
6. 1973. "LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA COMARCA DE BARCELONA". Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios. Colección Análisis y monografías. 143 pàgs.
7. 1975. REVISTA "CIUDAD Y TERRITORIO. REVISTA DE CIENCIA URBANA". "Traslados industriales en el área metropolitana de Madrid", nº 4/75, pàgs. 9-26.
8. 1977. REVISTA "INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA". Ministerio de Comercio. "Localización industrial y política de desarrollo", nª 526-527, pàgs.106-119.
9. 1977. REVISTA "TAULA DE CANVI". "Alguna de les causes dels desequilibris territorials a Catalunya", Juliol-Agost 1977, núm. 6, pàgs. 148-155.
10. 1978. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "Notas sobre la reforma de la Administració Local en el Reino Unido". Núm. 4, Maig 1978, pàgs. 11-17.
11. 1978. REVISTA "CIUDAD Y TERRITORIO. REVISTA DE CIENCIA URBANA", "El sector terciario en los centros históricos", 3/78., pàgs. 21-32.
12. 1978. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "Per una Generalitat descentralitzada" (amb Serratosa, A.), Núm. 5, Juny 1978, pàgs. 48-62.
13. 1978. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "El sector terciario en los grandes centros urbanos. Notas sobre descentralización terciaria", Núm. 9 (separata), Desembre 1978, pàgs. 1-13.
14. 1978. REVISTA "MISCEL·LÀNIA D'ESTUDIS HUMANÍSTICS", MAYURQA 18, "II Encontre de Ciències Humanes i Docials dels Països Catalans", "Problemàtica i metodología de les divisions territorials-polítiques de Catalunya", Universitat de Palma de Mallorca, pàgs. 133-148.
15. 1979. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "Problemática i metodología de les divisions territorials-polítiques a Catalunya", Núm. 11/12, Febrer-Març 1979, pàgs. 26-31.
16. 1979. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "Qué son los Ayuntamientos?(Guión para un curso de formación municipal, nº 13, Abril 1979, pàgs. 5-17.
17. 1979. "MANUAL DE FORMACIÓN MUNICIPAL". Centre d'Estudis Urbanístics, municipals i territorials (CEUMT), 310 pàgs.
18. 1980. ""ESTUDIOS ECONÒMICO- FINANCIEROS DE LOS PLANES GENERALES". Varios autores. Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (CEOTMA). Serie: Manuales. 151 pàgs.
19. 1981. MEASURING LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE NEEDS: THE COPENHAGUEN WORKSHOP. OECD. Urban Management Studies. Comments on "Expenditures, social needs and size of municipality", pàgs. 104-105
20. 1981. "L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA" (amb Casassas, Ll. Amb la col·laboració de Domènech, E. i Juncà, F.). Publicacions de la Fundació Jaume Bofill, 326 pàgs.
21. 1981. "L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I ADMINISTRATIVA DE BARCELONA. FUNCIONS I ÀMBITS DE DESCENTRALITZACIÓ: ELS NOUS DISTRICTES".(edició mimeo per a participación), Ajuntament de Barcelona, Área de Descentralització i de Participació Ciutadana, 292 pàgs.
22. 1984. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "División territorial y descentralización de funciones" (con Casassas, Ll.), núm, 77/78, Agost -Setembre 1984 (monográfico sobre ddescentralización municipal), pàgs. 53-59.
23. 1984. REVISTA "CEUMT". Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials, "División territorial y descentralización de funciones: los argumentos de gestión pública en la descentralización de competencias" (con Casassas, Ll.) (ampliación), núm, 80, Noviembre 1984, pàgs. 5-12.
24. 1984. "SISTEMA DE CIUDADES. ANDALUCÍA." (con Benabent, M., Feria, J.M. y Vega, G.), DG de ordenación del Territorio, Consejería de Política Territorial, Junta de Andalucía, 91 pàgs.
25. 1985. "LA REALITAT METROPOLITANA DE SABADELL". Quaderns d'Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach. Núm. IL. Sabadell
26. 1987. "LES CIUTATS PETITES I MITJANES A CATALUNYA: EVOLUCIÓ RECENT I PROBLEMÀTICA ACTUAL". Morell, R. i Vilagrasa, J., editors. IIa Setmana d'Estudis urbans a Lleida."El creixement econòmic i el creixement demographic com a factors estructurants del creixement urbà", pàgs. 21-54.
27. 1989. "10 AÑOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN ESPAÑA", Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Instituto del Territorio y Urbanismo, Istituo Universitario di Architectura di Venzia, Dipartamento di Analisis Economica e Sociales del Territorio, Regione del Vento. "Financiación del Plan: problemas y psoibilidades", pàgs 173- 187.
28. 1990. "PLA ESPECIAL DE MILLORA DEL CENTRE HISTÒRIC DE VIC. ZONA DEL SEMINARI VELL". Surinyach, M., director. Ajuntament de Vic. 46 pàgs.
29. 1990. "BASES PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA". Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. Dirección: Zoido, F.. Varios autores. 240 pàgs.
30. 1992. PAPERS. REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. TERRITORI-ESTRATÈGIES-PLANEJAMENT. "La distribució territorial de la industria i els serveis a la Regió Metropolitana de Barcelona als sis anys de la recuperació económica", nº 12 (Monogràfic "La vertebració de la ciutat metropolitana"), pàgs. 9-40. Federació de Municipis de Catalunya, Area Metropolitana- Mancomunitat de Municipis i Ajuntament de Barcelona.
31. 1993. PAPERS. REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. TERRITORI-ESTRATÈGIES-PLANEJAMENT, "La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya. Al·legacions al Pla Territorial General de Catalunya" (varis autors), nº 14 (Monogràfic "La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya), pàgs. 9-104. Federació de Municipis de Catalunya, Area Metropolitana- Mancomunitat de Municipis i Ajuntament de Barcelona.
32. 1994. PAPERS. REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. TERRITORI-ESTRATÈGIES-PLANEJAMENT. "El finançament de les actuacions metropolitanes en materia d'espais oberts", nº 20 (Monogràfic "Els espais oberts: Parcs, rius i costes"), pàgs. 17-36. Federació de Municipis de Catalunya, Area Metropolitana- Mancomunitat de Municipis i Ajuntament de Barcelona.
33. 1995. PAPERS. REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. TERRITORI-ESTRATÈGIES-PLANEJAMENT, "La mobilitat obligada i els àmbits funcionals a la Regió Metropolitana de Barcelona", nº 24 (Monogràfic "Mobilitat urbana i modes de transport"), pàgs. 51-68. Federació de Municipis de Catalunya, Area Metropolitana- Mancomunitat de Municipis i Ajuntament de Barcelona.
34. 1995. "MANLLEU, EL TER I EL CANAL INDUSTRIAL". Surinyach, director. Ajuntament de Manlleu. "Estudi econòmic i financer. Les condicions per a la viabilitat econòmic del parc temàtic", pàgs. 59-69.
35. 1995. "DINÀMIQUES METROPOLITANES A L'ÀREA I REGIÓ DE BARCELONA". Varis autors, Direcció de Serveis d'Ordenació Urbanística, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( MMAMB), 335 pàgs.
36. 1995. "L'HABITATGE PÚBLIC A SABADELL. FER HABITATGE, FER CIUTAT". "L'aportació de VIMUSA a la política d'habitatge públic a Sabadell VIMUSA, S.A. MUNICIPAL". Amb Piguem, J., pàgs. 161- 169. VIMUSA, s.a. MUNICIPAL, Ajuntament de Sabadell. ISBN -84- 87221-12-2.
37. 1995. REVISTA "CIUDAD Y TERRITORIO. REVISTA DE CIENCIA URBANA", "Argumentos alternativos sobre el dimensionamiento del suelo urbanizable y el contenido económico de la propiedad del suelo", nº 103 (monográfico sobre "Suelo y Urbanismo y su polémica actual"), pàgs.155-164.
38. 1995."ELS MERCATS DE TREBALL DE CATALUNYA, 1981-1986-1991", Palacio. G, coordinador, "Primera part. Els mercats de treball de Catalunya al final de la crisi de 1975-1984" (amb Rodríguez-Bachiller, A.), pàgs. 7-132.
39. 1996. "INFORME SOBRE SUELO Y URBANISMO EN ESPAÑA". Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. DG para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. Carreras Moysi, B., dirección. Co -relatoria.295 pàgs.
40. 1996. "CITIES & STRUCTURAL ADJUSTMENT". "The city as development agency" i "Barcelona: economic development 1970-1995". Harris, N. & Fabricius, I. (editors), pàgs. 36-55 I 102-116. UCL (University College London) Press.
41. 1997. REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA, "El canvi d'escala de la ciutat metropolitana de Barcelona" (amb Roca, J.), nº 33 (Dossier: La Barcelona metropolitana: economía i planejament", núm. 33-34), pàgs.
42. 1998. PAPERS. REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. TERRITORI-ESTRATÈGIES-PLANEJAMENT. "L'encaix de l'Alt Penedès en el context metrópolità i català". nº 31 (Monogràfic "L'Alt Penedès"), pàgs. 25-36. Federació de Municipis de Catalunya, Area Metropolitana- Mancomunitat de Municipis i Ajuntament de Barcelona.
43. 1998. "CUADERNOS DE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL-ISEL. "Los programas integrados y conveniados entre administraciones y el sector inmobiliario como instrumento de desarrollo urbano: algunos ejemplos de Barcelona". Diputación de Málaga, pàgs. 99-110.
44. 1999. "IMPACTOS REGIONALES DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA". Mesa Redonda "Quo Vadis València". Associació Valenciana de Ciència Regional, pàgs. 23-44.
45. 1995. MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA. "LES INFRAESTRUCTURES METROPOLITANES DE BARCELONA: UNA APROXIMACIÓ ALS PROJECTES EN CURS". Amb J.A. Acebillo. Cambra de Comerç. pàgs. 248-268. [+]
46. 1998. "LLUIS CARREÑO PIERA. 1933-1996". Clusa, J. i Nel·lo,O (a cura de). Col·lecció Gent de la Casa Gran. Ajuntament de Barcelona, Associació Catalana de Ciència Regional i Societat Catalana d'Ordenació del Territori. 259 pàgs.
47. 1999. "EL DINAMISME ECONÒMIC D'UN TERRITORI: LES COMARQUES DE TARRAGONA". Directors: Margalef, J. i Segarra, A. Diputació de Tarragona. Ponència: " La mobilitat residència- treball de les comarques de Tarragona: notes sobre l'àrea metropolitana de Tarragona-Reus- Cambiels de 1991 i 1996 i els sistemes urbans", Pàgines 323- 340. ISBN: 84-88618-66-2.
48. 1999. "THE VALUE OF GLOBAL SPORTING EVENTS". DURHAM CONFERENCE (UK). "Barcelona olympic experience 1988-1992 and the Forum 2004 expectations" (mimeo). [+]
49. 1999. REVISTA CIUDADES 5., "La experiencia olímpica de Barcelona y las expectativas del fórum 2004". Monográfico sobre "Ventajas Urbanas y Competitividad entre Ciudades". Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, págs. 85-102. [+]
50. 1999. REVISTA NOTA D'ECONOMIA. "Evolució de l'estructura urbana de catalunya. Impactes dels canvis experimentats en la distribució espacial de la població, l'ocupació i la mobilitat per treball en el sistema català de ciutats". Clusa, J. i Roca, J. Pàgs. 87-90. GenCat, Departament d'Economia i Finances.
50bis. 1999. QUADERN DE LES IDEES, LES ARTS I LES LLETRES, *Entrevista a Joaquim Clusa* a (1999), al monogràfic *SABADELL AL MIRALL* (2016) [+]
51. 2000. "ELS DISTRICTES DE BARCELONA DE 1984: CRITERIS DE FORMACIÓ I AVALUACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA". Institut de Cultura. Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona. 44 pàgines. ISSN. 1576-26-57.
52. 2000. REVISTA NOTES. "El sistema de ciutats metropolità: Mollet, ciutat emergent". Volum 14. pàgs. 147- 176. Centre d'Estudis Molletans. Monogràfic: Les cittats emergents.
53. 2002. "ESTRATÈGIES PER EL GARRAF 2003-2011". Varis autors. Consell Comarcal del Garraf, Diputació de Barcelona i Diari de Vilanova, 132 pàgs.
54. 2003. REVISTA APROIN. Entrevista de Miguel Font.. Revista de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra, págs. 20-27. Vigo
55. 2003. TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Núm. 56, Monogràfic "La vigència de les idees geogràfiques de Lluís Casassas en el debat actual sobre l'organització territorial a Catalunya. Acte de recordança de Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del seu traspàs". "La vigència de les idees de Lluis Casassas als deu anys de la seva mort: les municipalies són encara un model de referència possible", pàgs. 130-147. http://scg.iec.cat/Scg8/Scg81/S81056.htm 
56. 2003. REVISTA PLANUM. Barcelona's next post-Olympic urban challenge: The Universal Forum of Cultures 2004.
http://www.planum.net/topics/themesonline-forum2004-barcelona.html [+]
57. 2003. "EL BARRI DE CA N'ORIACH I LA REVISTA CAN ORIACH. EN MEMÒRIA DE JOAN GÓMEZ. 1966- 1978". Amb Ortiz, C. i Fornés (editors), E. Editorial Mediterrània. 187 pàgs. ISBN- 84-8334-419-X.
58. 2004. "INFORME ECONÒMIC DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA". "El mercat immobiliari de la regió metropolitana de Barcelona i les comarques centrals de Catalunya", pàgs. 182-255. Cambra de Comerç i Diputació de Barcelona. [+]
59. 2004. REVISTA CIUDAD Y TERRITORIO. "Previsiones de mercados de trabajo en el caso de Valencia: Javier de Burgos redescubierto?". Nº.141-142, págs. 583-606. [+]
60. 2004. REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA, "La conjuntura immobiliària a Catalunya i Espanya: cap al final del cicle?", núms. 49-50 (Monogràfic "Els reptes econòmics de Catalunya"), pàgs. 190-208. [+]
61. 2005. "EL POTENCIAL URBANÍSTIC DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. Amb Roca ,J. i Marmolejo, C. Ajuntament de Barcelona. Gabinet Tècnic de Programació. Col.lecció "Conèixer Barcelona". 61 pàgs.
62. 2007. REVISTA ACE- Architecture, City and Environment. "La experiencia británica de Javier Garcia-Bellido y el pago de una deuda pendiente". Febrero, Nº 3, págs. 125- 152. Número monográfico sobre Javier García-Bellido. Universitat Politècnica de Catalunya- Centre de Política de Sòl i Valoracions (www.UPC.edu/CPSV). [+]
63. 2007. REVISTA ECONOMISTES. Revista del Col.legi d'Economistes de València."La importancia económica en los desarrollos urbanos", nº 324, pàgs. 6-7. [+]
64. 2007. REVISTA APROIN. "Los cuántos y el cómo del crecimiento de las ciudades. Es la economía……" versus "Los de qué manera y por qué del crecimiento de las ciudades. Es la Constitución….." (Miguel Font). Revista de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra, págs.. 50-55. Vigo.
65. 2008. "L'IMPULS IMMOBILIARI". PERSONATGES DE CATALUNYA (2008). Publi Corinti, S.L. Editora (www.publicorinti.com). Entrevistes (296) de pagament a invitació, pàg. 281. [+] [+]
66. 2008. "HABITAR MILLOR. CONVERSES SOBRE L'HABITATGE".FAD-FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY (2008). Llibre i videu a: http://xarxesopinio.fadweb.org/
67. 2010. "INCLUSIONARY HOUSING IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE: AFFORDABLE HOUSING, SOCIAL INCLUSION, AND LAND VALUE RECAPTURE". by Nico Calavita (Univ. de San Diego-California) and Alan Mallach, editors, Lincoln Institute of Land Policy, Boston. Chapter 7:"Constitutional Mandates. The Rigth to Housing, Land Value Recapture and Inclusionary Housing in Spain". With Nico Calavita and Rob Weiner", pàgs. 239-274. ISBN 978-1- 55844-209-2. [+]
68. 2011. "ESTRATÈGIA VERS LA CIUTAT DE BAIXA DENSITAT: DE LA CONTENCIÓ A LA GESTIÓ". Muñoz, F. (coordinador), "El balanç fiscal municipal insostenible de la baixa densitat", pàgs. 333-356. [+]
69. 2011. REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA. "Impacte urbanístic i immobiliari del 22@: el futur central business district de Barcelona". Núm. 64 (Monogràfic "22@. Economia del coneixement i territorio"), pàgs. 30-53. Col.legi d'Economistes de Catalunya.
70. 2012. REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA. "Impacto urbanístico e inmobiliario del 22@: el futuro central business district de Barcelona". Núm. 64 (Monográfic Edición en castellano "22@. Economía del conocimientop y territorio"), Col.legi d'Economistes de Catalunya (en prensa). [+].
71. 2014. REVISTA IECONOMISTES del Colegio de economistas de Valencia (COEV). "Oportunidades y responsabilidad del economista en el campo del urbanismo. La nueva ley valenciana 5/2914" [+]. Sep 2014, p. 6.
72. 2014. REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA. "The impact of 22@ on urban development and real estate: Barcelona's future CBD". Núm. 64 (Monográfic Edició en anglès "22@. Knowledge Economy and Territory", p. 27-49), Col.legi d'Economistes de Catalunya (en premsa). [+]
73. 2015. DIARI DE SABADELL. ""A favor del Pla de protecció" [+]. 21 de Juliol, 2015, pàg. 13 [+]
74. 2016-1. Boletín Informativo de la Asociación de Vecinos de Ca n'Oriach. "Ca n'Oriach i la Revista Can Oriach: 50 anys d'històries i records personals". Núm.16 extraordinari, pàgs. 19 i 20. http://www.avvcanoriac.es/revista-ca-n-oriac.html
75 / 1 bis. 1967-69. REVISTA CAN ORIACH. "Dèficit urbanístico del cinturón suburbial de Sabadell" i altres sobre "Estudio Socioeconómico" a la Revista de Can Oriach [+]. Varis números de 1967 i 1968, i Núm. 36 , Mayo 1969, Portada i pàgines centrals.
76. 2017-1. REVISTA EL TEMPS. Declaracions sobre L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA. Article [+] HTTPS://WWW.ELTEMPS.CAT/ARTICLE/1855/CATALUNYA-UN-TRENCACLOSQUES-MULTINIVELL.
77. 2017-2. PLA PEL DRET A L'HABITATGE DE BARCELONA 2016- 2025. Estudi econòmic i financer a càrrec de Mur&Clusa Economistes. Volum 2. ANNEX 2 - MEMÒRIA ECONÒMICA, p. 453 - 496. Aprovació inicial: Gener 2017.
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_volum_ii_pla_pel_dret_a_lhabitatge_2016-2025.pdf
78. 2018-1. COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA (EDITOR), 3R CONGRÉS D'ECONOMIA I EMPRESA DE CATALUNYA, Cap a un model eficient i equitatiu (Barcelona, Juny 2017 - Maig 2018), Volum - Eix 6. El sector públic a la Catalunya del futur*,1. Organització Territorial de la Generalitat. D.L. B-18008 - 2018 (778 pp). EFICIÈNCIA TERRITORIAL I ADMINISTRACIÓN LOCAL: L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT DE CATALUNYA I DE LA REORGANITZACIÓ DANESA DE 2007, pàgs. 45 - 96.
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/6_Web_EIX6.pdf [+]
Vegis especialment *Resum i conclusions* de l'Eix 6 Bloc 1. - Organització Territorial de Catalunya. Ponents Joaquim Clusa, Isidre Llucià, Albert Miravet i Maite Vilalta, pàgs 11 - 45. També d'interès el *LLibre Resum del Congrès*, amb les ponències de la sessió de clausura (397 pp):
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/0_Web_Resum.pdf
79. 2018-2.
DIARI DE SABADELL de 30 d'agost i 2 de setembre. *RAMON TORRAS. DEL ROBATORI AL RECORD. CATALANISME I VIOLÈNCIA FEIXISTA EL 1961. [+]
https://www.diaridesabadell.com/2018/09/06/ramon-torras-i-i-ii-per-joaquim-clusa/
80. 50bis. QUADERN DE LES IDEES, LES ARTS I LES LLETRES (1999). Entrevista a Joaquim Clusa a al monogràfic *Sabadell al mirall* (2016) (50bis), pàgs 73-75 [+]
81. O3. REVISTA GARBELL, *Unes notes a l'enquesta de la Caixa d'Estalvis*, núm. 1, Desembre 1965 (Sabadell),
pàg 20. [+]
82. ISABADELL.CAT -Diari digital. *Els serveis funeraris abusius a Sabadell*. Article col·lectiu de l'Associació Sabadell Memorial:https://www.isabadell.cat/opinio/serveis-funeraris-abusius-a-sabadell-per-associacio-sabadell-memorial/ [+]
83. 21bis. 1981. *LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA DE BARCELONA. FUNCIONES Y ÁMBITOS DE DESCENTRALIZACIÓN: LOS NUEVOS DISTRITOS* (edició mimeo per a participació). Ajuntament de Barcelona, Àrea de Descentralització i de Participació. 292 pàgs.
84. 21c. LA VANGUARDIA, 22 gener. *La ciudad de 10 distritos permitirá acercar el Ayuntamiento al ciudadano*. Amb Cassassas, Lluís. pàg 23. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1984/01/22/pagina-23/32823467/pdf.html
85. 2019-01. WEB *INDEPENDÈNCIA I REPÚBLICA. PRIMÀRIES DE CATALUNYA*. Maig. *A 5 regidors del PSUC del 1979: sense victimisme ni simbolisme i amb el cap i els peus a Sabadell, només?*. https://www.independènciairepública.cat/joaquim-clusa-o2
86. 9bis. 1977. GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Article SABADELL. Volum 13 *s-St*, pàgs. 4- 8. En col·laboració amb Antoni Garriga Miralles, del Centre d'Estudis de la Cooperativa La Sabadellenca*. [+]
87. 21t. 1983. "PROPUESTA DE COMARCALIZACIÓN. DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA*. DG de Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Noviembre.199 pàgs.
88. 21q. 1983. AVUI. 28 desembre. *La divisió territorial: Barcelona, ciutat metropolitana, Catalunya* [+]
89. 2020/ 01. DIARI DE SABADELL. 8 de Febrer. Entrevista des de Shenyang- Xina. https://www.diaridesabadell.com/2020/02/08/entrevista-joaquim-clusa-xina-coronavirus-sabadell/

   
  > CURRICULUMS 2004:

J. Clusa [+]
S. Mur   [+]

Joaquim Clusa Oriach
NIF: 38 995 636-X
e-mail: joaquim@clusa-oriach.cat
Telfs. 639 33 03 78 / +86 188 0243 2095
Montserrat, 65 08201 Sabadell- BARCELONA
Lv Shan Lu / 13 -3 hao 1 -24-2 / Wu Kuang Shi Jia Jing Cheng 20 hao lou / Yu Hong Qu / 110020 Shenyang- Liaoning- China / +86 166 0244 3126