CURRICULUM M&C 2001-11


Viabilitat Econòmica de Projectes Urbans i Valoracions
  2019
  2019/11. INFORME de Sara Mur i Joaquim Clusa, autors de l’agenda i estudi de viabilitat econòmica de la MPGM DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA DE 2005 i del dictamen de viabilitat del sector 12 (SANTIVERI) de 2009, per a les Conclusions de l’Ajuntament de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 342/2007, que se segueix davant de la Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, iniciat per l’empresa SANTIVERI. Setembre – Desembre 2019 (17 pàgines).
   
  2017
  PEDRO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2017/1. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En col·laboració amb bufet Uría Menéndez de Barcelona i José Luis Mur, enginyer industrial. Valoració de les indemnitzacions durant els 5 anys de vigència de la llei, suspesa pel Tribunal Constitucional, el 2016. Febrer.
   
  2016
  BARCELONA. 2016/02. Avaluació econòmico-financera / Memòria econòmica del PLA DE L'HABITATGE DE BARCELONA 2016- 2026. Ajuntament de Barcelona- Institut Municipal d'Urbanisme. Febrer- Novembre.
   
  2015
  L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2015/1. Ajuntament. Valoracio dels drets edificatoris per a l'ampliacio del Centre Comercial Gran Via 2. Estudi economic i Informe de Sostenibilitat Economica de la MPGM.
  BARCELONA. 2015/4.Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo Contencioso Administrativo. Compareixença com a pèrit del "Dictamen de valoració dels danys a l’empresa Pedro Balañá, S.A. derivats de la prohibició dels espectacles taurins establerta per la llei del Parlament de Catalunya 28/2010 de 3 d’agost" (Juny 2012) i dictamens complementaris (2012 i 2013). [+]
  BARCELONA 22@. MIETE SA. 2015/5. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ de la Modificació del PMU iniciat el 2005 (vegis 2005/12) i aprovat el 2006.
   
  2014
  BARCELONA. 2014/1. COMPAREIXENÇA DAVANT DEL TRIBUNAL ECONÒMICO-ADMINISTRATIU DE CATALUNYA (1 i 2 d'Abril 2014 -aspectes jurídics i aspectes econòmics-) en relació al document per a l'ASSESSORIA JURÍDICA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat" (HOTEL DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA). Maig 2011.
  SALT–GIRONA. 2014 / 03. BASES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC – SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA SALT-VILABLAREIX A L’ÀREA URBANA DE GIRONA. Gestora Urbanística NOUSALT S.L. -Contracte rescindit- [+]
   
  2013
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2013/2. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". Respostes a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. En cololaboració amb bufet Uria Menéndez de Barcelona. Setembre 2011. Setembre- Desembre 2012. Juliol 2013.
  L'HOSPITALET - BARCELONA- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2013/3. Constesta al nou informe de l'Oficina Antifrau, després d'arxiu de causa del TSJC. "Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del Grup d'Investigació de l'Oficina Anti Frau de Barcelona". Juliol-Agost 2011. Juliol- Setembre 2013.
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2013/4. Ampliació de contracte. 2011/ 6. "Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". DESEMBRE 2013: CONTESTA ALS INFORMES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES D'ESTABILITAT I CREIXEMENT I DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA I CONEIXEMENT.
   
  2012
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2012/3. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En col.laboració amb bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011. Setembre 2012.
  L'HOSPITALET - BARCELONA. 2012/2. NOU INFORME DE VALORACIÓ DEL SOSTRE MUNICIPAL DESTINAT A L'AMPLIACIÓ DE LA BOTIGA IKEA DESPRÉS DELS INFORMES DE GESVALT (ABRIL 2012) I AGUIRRE NEWMAN (MAIG 2012). Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. Juny de 2012.
   
  2011
  BARCELONA. 2011/1. ASSESSORIA JURÍDICA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat". Maig 2011.
  L'HOSPITALET -BARCELONA. 2011/2. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Guia per a la redacció dels informes de sostenibilitat económica i d'avaluació financera de les actuacions de planejament urbanístic". Juny 2011.
  L'HOSPITALET -BARCELONA. 2011/3. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del Grup d'Investigació de l'Oficina Anti Frau de Barcelona". Juliol-Agost 2011.
  L'HOSPITALET -BARCELONA. 2011/5. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Valoració del sostre municipal necessari per a l'ampliació de centres comercials". Novembre 2011.
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2011/ 6.Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En línia mab bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011.
   
  2010
  IRÚN. 2010/1. AYUNTAMIENTO DE IRÚN. "Revisión de la viabilidad económica de la urbanización y planteamiento de la financiación de su desarrollo. Modificación nº 16 del Plan General para el ámbito 4.2.02 Santiago Zubia y 4.2.03. Iparralde- Stadium Gal". Enero 2010.
  CERDANYOLA- BARCELONA. 2010/2. PARC DE L'ALBA. CONSORCI URBANÍSTIC CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS. "Avaluació del rendiment econòmic derivat d'incrementar la densitat d'habitatges en règim lliure en la MPGM en l`àmbit del Centre Direccionald e Cerdanyola del Vallès". Abril 2010.
  VALÈNCIA. 2010/3. DIPUTACIÓ PROVINCIAL-DIVAL. DIRECCIÓ DE CARRETERES. "Informe sobre el valor de mercado de referencia para la aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de Carreteras de la DIVAL"- Maig 2010.
  VIGO. 2010/4. CONCELLO DE VIGO. "Dictamen sobre la viabilidad económica de los ámbitos del PXOM 2008 de Vigo, con especial referencia al Dictamen de Gladius Real Estate y los ámbitos de Cabo Estai Sur, Parrocha B, Orxas, Cruceiro y Beiramar". Mayo- Junio 2010.
   
  2009
  DONOSTIA- SAN SEBASTIAN. 2009/2. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN- URBANISMO. "Estudio de viabilidad económica de la concesión de dominio, obra y gestión del complejo inmobiliario Plaza de Toros de Ilunbe". [+]
  BARCELONA. Ajuntament de Barcelona. 2009/3. "Dictamen emès en el marc del recurs 342/2007 que se segueix davant la secció 1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya, relatiu a la justificació de la viabilitat econòmica del sector 12 de la MPGM de La Marina de la Zona Franca i del PMU de desenvolupament"
  BARCELONA. 2009/4. BARCELONA SAGRERA S.A."Contesta a les al.legacions econòmiques de l'aprovació inicial i completació de l'Agenda d'Estudi econòmic i de l'Informe de Sostenibilitat Econòmica de la MPGM del Sector Prim"
  IRÚN. 2009/9. AYUNTAMIENTO DE IRÚN. "Revisión de la viabilidad económica de las promociones públicas de San Miguel Anaka y Espacio Ferroviario". Agosto 2009.
   
  2008
  EL PRAT. 2008/4. AJUNTAMENT. Informe sobre els aspectes econòmics de la MPGM del sector ENKALENE [+]
  DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 2008/9. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SANSEBASTIÁN. Estudio de viabilidad económica de la construcción, la gestión y las condiciones de concesión de la estación de autobuses y aparcamiento de Atotxa.
   
  2007
  A GUARDA - 2007/1. AJUNTAMENT DE A GUARDA.  "Revisión del Convenio Urbanístico del Colegio de los Jesuítas en  Camposancos". Gener-Febrer 2007.
  GALICIA - 2007/3. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. Valoración del suelo del futuro Parque Empresarial de Sionlla de Santiago de Compostela. Noviembre 2006-Marzo 2007.
  EL PRAT - 2007/4. CONSORCI DEL CENTRE DIRECCIONAL DE L'EIXAMPLE DEL PRAT. Informe sobre preus de compra del sòl.
  VIGO - 2007/8. Estratexia del Plan Xeral. Adaptación a la O. de 19 de Janeiro (no aprobado).
  VIGO - 2007/9. "Estudio da posibilidade de introducción da reserva do 40 % de vivenda protexida en tódo los ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable garantindo a súa rendabilidade e equilibrio" y Estrategia -Estudio Económico del Plan Xeral (2ª aprobación provisional) [+] [+]
  EL PRAT DE LLOBREGAT- 2007/10. MPGM de la Seda-Estació- Carrer Major. "Agenda i Estudi Econòmic" per a nova aprovació inicial.
   
  2006
  BARCELONA- 2006/4. MIETE. 22@. "Pla Especial del Subsector 11. Agenda i Estudi Económic"(continuació) (Maig- 2006)  (en elaboració)
  CERDANYOLA- 2006/5. CONSORCIO DEL CENTRO DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (INCASOL- AYUNTAMIENTO). "Informe econòmic sobre els Convenis d'Expropiació" (Setembre-Octubre 2006)
  HUESCA- 2006/7. AYUNTAMIENTO DE HUESCA. "Asesoramiento económico del Convenio Urbanístico de las Harineras" (Septiembre 2006- en elaboración)
  BARCELONA-SANT ADRIÀ DEL BESOS. 2006/12. CONSORCI DEL BESÒS (AJUNTAMENTS DE BARCELONA I SANT ADRIÀ). "Valoració dels drets urbanístics i de lês cessions d'aprofitament dels solars localitzats dins el Sector de La   Verneda Industrial- Torrent de l'Estadella del terme municipal de Sant Adrià, que há de formar part de la MPGM del   sector". (Novembre 2006- en elaboració)
  SANTA MARGARIDA I ELS MOJOS. 2006/13. JOAN ROIG, abogado, CARLES CARINICER&MANU OLAZABAL, arqtos. "Valoración de nave industrial y oficina en el Polígono Industrial Can Casa Nova" (Junio-Diciembre 2006).
   
  2005
  HUESCA - 2005/4. AYUNTAMIENTO DE HUESCA- "Anteproyecto de reparcelación, negociación y ejecución de un Convenio urbanístico de la unidad APR 19 02 del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca"( Marzo 2005-Febrero 2006)
  EL PRAT DE LLOBREGAT - 2005/8. AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT- "Assessorament econòmic del Convenis Urbanístics dels Projectes de l'Eixample Nord " (Juliol 2005- Febrer 2006)
  BARCELONA ST.ADRIÀ - 2005/10. CONSORCI DEL BESÒS (AJUNTAMENTS DE BARCELONA I SANT ADRIÀ). "Estudi de viabilitat urbanística i econòmica de la renovació del pol.lígon industrial de Montsolís" (Setembre 2005- Febrer 2006).
  BARCELONA 22@ - 2005/12 MIETE SA. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ (continuació). Projecte dirigit per Oscar Tusquets/ Carles Díaz /Antoni Renalias, arqtes.
  SAN SEBASTIAN - 2005/13 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN. Asesoramiento para el "Estudio de viabilidad económica y Bases del Concurso de concesión del proyecto definitivo de la nueva Estación Intermodal de Loiola" (Octubre 2005- Febrero 2006)
   
  2004
VIGO Casco Vello - 2004/3. AYUNTAMIENTO DE VIGO- CONSULTORA GALEGA SL. Estudio Inmobiliario del Casco Vello (Septiembre 2004 - Marzo 2005)
  BARCELONA 22@ - 2004/4. MIETE SA. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ (Juliol - Novembre 2004)
   
  2001-2003/CPSV-UPC
   
  SAN SEBASTIAN - Ayuntamiento de San Sebastián. Estudio de Viabilidad de la nueva Estación Intermodal de Loyola
  EL PRAT DE LLOBREGAT - Ajuntament del Prat de Llobregat. Estudi de viabilitat econòmica i financera i documents econòmics del planejament del Centre Direccional- Nova Estació de l'AVE
  VILANOVA I LA GELTRÚ - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Estudi de Viabilitat econòmica del la UA 29
  BARCELONA - SMASSA / Barcelona. Serveis Municipals. Estudi econòmic de la nova eco-taxa d'aparcament de l'Ajuntament de Barcelona (2001 i 2004)
  VIGO - Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Estudio de Viabilidad económica y urbanística de la operación de Teis- Guixar en Vigo
  HUESCA - Ayuntamiento de Huesca. Estudio de Viabilidad económica y urbanística del sector de Las Harineras de Huesca
  BARCELONA - Grup Hoteler STEIN. Estudi de viabilitat de l'Hotel Miramar (5*)
  ST.CUGAT - MIETE SA. Estudi de valoració i permutes en Valldoreix - Barcelona
   

Joaquim Clusa Oriach
NIF: 38 995 636-X
e-mail: joaquim@clusa-oriach.cat
Telfs. 639 33 03 78 / +86 188 0243 2095
Montserrat, 65 08201 Sabadell- BARCELONA
Lv Shan Lu / 13 -3 hao 1 -24-2 / Wu Kuang Shi Jia Jing Cheng 20 hao lou / Yu Hong Qu / 110020 Shenyang- Liaoning- China / +86 166 0244 3126