CURRICULUM M&C 2001-11


Hacienda pública
 
  2017
  PEDRO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2017/1. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En col·laboració amb bufet Uría Menéndez de Barcelona i José Luis Mur, enginyer industrial. Valoració de les indemnitzacions durant els 5 anys de vigència de la llei, suspesa pel Tribunal Constitucional, el 2016. Febrer.
   
  2016
  BARCELONA. 2016/02. Avaluació econòmico-financera / Memòria econòmica del PLA DE L'HABITATGE DE BARCELONA 2016- 2026. Ajuntament de Barcelona- Institut Municipal d'Urbanisme. Febrer- Novembre.
   
  2013
   
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2013/2. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". Respostes a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. En cololaboració amb bufet Uria Menéndez de Barcelona. Setembre 2011. Setembre- Desembre 2012. Juliol 2013.
  L'HOSPITALET - BARCELONA- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2013/3. Constesta al nou informe de l'Oficina Antifrau, després d'arxiu de causa del TSJC. "Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del Grup d'Investigació de l'Oficina Anti Frau de Barcelona". Juliol-Agost 2011. Juliol- Setembre 2013.
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2013/4. Ampliació de contracte. 2011/ 6. "Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuïtat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". DESEMBRE 2013: CONTESTA ALS INFORMES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES D'ESTABILITAT I CREIXEMENT I DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA I CONEIXEMENT.
   
  2012
   
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2012/3. Ampliació de contracte. 2011/ 6. Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En línia amb bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011. Setembre 2012
   
  2004-2011
   
  CERDANYOLA - 2004/2. AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA - "Plan de Saneamiento Económico 2005-2008" (Septiembre -Diciembre 2004)
  CERDANYOLA - 2006/1. CONSORCIO DEL CENTRO DIRECCIONAL DE CERDANYOLA- INSTITUTO CATALAN DEL SUELO. Plan de Negocios 2006- 2011 (Enero 2006- Marzo 2006)
  CERDANYOLA - 2006/3. AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA. "Plan Económico Financiero 2006-2008". Asesoramiento sobre los impactos fiscales del "Centre Direccional de Cerdanyola" y Gestión Inmobiliaria
  BARCELONA. 2009/8. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. "Informe sobre l'eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis de la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat". Juny 2009.
  VALÈNCIA. 2010/2. DIPUTACIÓ PROVINCIAL-DIVAL. DIRECCIÓ DE CARRETERES. "Informe sobre el valor de mercado de referencia para la aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de Carreteras de la DIVAL"- Noviembre 2009
  L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2010/5. Estudi sobre la situació actual i la projecció futura de l'hisenda municipal i la confecció d'un escenari de consolidació pressupostària "pla econòmic financer". Agost 2010.
  BARCELONA. 2011/1. ASSESSORIA JURÍDICA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat". Maig 2011.
  GRUPO BALAÑÁ S.A.- BARCELONA. 2011/ 6.Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En línia mab bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011.
   
  2001-2003/CPSV-UPC
   
  CERDANYOLA - Ayuntamiento de Cerdanyola. Plan de Saneamiento de la Hacienda municipal 2003-2005
  BARCELONA Y ST.ADRIÀ-FORUM - Consorcio del Besòs. Impactos en las Haciendas de Barcelona y Sant Adrià del área del Forum 2004
  BARCELONA Y ST.ADRIÀ-FORUM - Consorcio del Besòs. Estudio de los costes detallados de los servicios públicos municipales del área del Forum 2004
  CERDANYOLA - Consorcio del Centre Direccional de Cerdanyola. Impactos en la Hacienda municipal de Cerdanyola y estudio de viabilidad de una planta de co-generación
   

Joaquim Clusa Oriach. Continuació de Mur&Clusa Associats en solitari
NIF: 38 995 636-X
e-mail: joaquim@clusa-oriach.cat
Telfs. 639 33 03 78 / +86 188 0243 2095
Montserrat, 65 08201 Sabadell- BARCELONA
Aigong Beijie 7-3, 28-3-5-2 11025 Shenyang- RPC -XINA